Projects

NAZÎRELER KİTABI

İşin en zoru, zaten olunan şey olmak için uğraşmak.

Søren Aabye Kierkegaard

Nazîreler Kitabı, Monica Papi’nin dünya şairlerinden ilhamla yazdığı şiirlerden ve şiirlerin metin, fotoğraf, video ve ses kayıtlarıyla desteklendiği görsellerden oluşan bir nazîre* şiirler çalışmasıdır.

Nazîre yazımı geleneksel şiir içinde hem şiir sanatını hem de şiirin yararlandığı temel materyaller olan söz, ses, imge ve dil gibi unsurların olanaklarını geliştiren bir yeniden-üretim biçimidir. İki şairi üretimleriyle ortak bir etkileşim alanına sokan ve şiir sanatını gerçek bir atölye çalışması haline getiren bir yazma pratiğidir.

Bu proje, günümüzde kaybolmuş geleneksel nazîrecilik mirasını devralır, ancak nazîre kavramını yazpıbozuma uğratarak yeni bir nazîre biçimi oluşturmayı amaçlar. Nazîre kavramını sadece ana şiire benzer uyak, form ve sözcükleri kullanarak ikinci bir şiir yazmak olarak düşünmez. Şiiri, video-ses-grafik gibi unsurlarla kurgulayarak yeniden biçimlendirir. Böylece şiiri ve şairleri farklı disiplinler ve sanatçılarla buluşturarak yeni bir ortak çalışma ve düşünme zemini yaratmayı amaçlar.

Bu nedenlerle, Nazîreler Kitabı yalnızca bir şiir kitabı projesi değildir. Kavramsal bir yapı üzerine kurulan bu proje, geleneksel nazîrecilik sanatına öznel ve yeni bir bakış açısı katarak şiir üzerine poetik ve editoryal anlamda çalışmaktan öte küratoryal bir pratikle şiir üretimini ele almayı deneyen bir çalışmadır. Ana şiire cevaben bir şiir kaleme almak yerine farklı formlardaki (görsel-işitsel) çalışmalarla nazîre yaparak söz-ses-imaj ve hareket ilişkisini sorgular. Böylece nazîre yapmayı yazma edimiyle sınırlamaz. Nazîreciliğin içerdiği ilham alma-ilham verme, mimesis, esinlenme, etki ve çağrışım gibi kavramları kullanarak yazılmış bir şiirin diğer sanatsal alanlardaki etkilerini araştırır ve bizlere ne gibi bir yeniden üretim imkânı açabileceğinin sınırlarını genişletir. 

Geleneğin çağdaşta yeniden üretiminin izini sürer.

 *Divan edebiyatında önemli bir yeri olan nazîre, başka bir şiirle aynı uyak, ölçü ve vezinle yazılan şiirdir. Nazîre geleneği Türk şiirine İran edebiyatından geçmiştir. Arapça “eşdeğer”  anlamındaki nazir sözcüğünden gelir. Nazîre, bir şiire olan beğeniyi ifade etmek için, şairini onurlandırmak veya şiiri parlatmak için yazıldığı gibi onu aşmak için de yazılabilir. Divan edebiyatında nazîre yazımı, çırak şairlerin mesleği öğrenmeleri için bir okul olarak görülmüştür. Böylece yeni şairler kendilerini geliştirerek özgün eserler ortaya koymayı öğrenirler.

//

BOOK OF RESPONSES

The hardest job is to deal to be what you already are.

Søren Aabye Kierkegaard

Book of Responses is a nazîre* poetry project, consisting of Monica Papi’s poems written with inspiration from world poets and some images, in which the poems are supported by texts, photographs, videos and sound recordings. 

It would not be correct to describe a nazîre as an imitative poem or response in kind. “Nazîre writing” is a form of reproduction that develops both the art of poetry and the possibilities of elements such as word, sound, image and language, which are the basic materials used by poetry. Nazîre writing is a writing practice that puts two poets in a common area of interaction with their productions and turns the art of poetry into a real workshop.

Although this book project inherits the traditional nazîre writing that is lost today, aims to create a modern form of nazîre by deconstructing the concept. The project does not think of the concept of nazîre as writing a second poem using similar rhymes, forms and words, in response to a poem that has been written before. It tries to respond to what is written with visual materials, by going beyond the now dysfunctional traditional meaning of nazîre. It reformats the poem by editing it with digital and comtemporary elements such as video-photography-sound-graphics. Thus, it aims to create a new ground for joint work and thinking by combining poetry with different disciplines of art. In brief, the project is a kind of reproduction of a traditional art style within the contemporary. It reshapes the poems by using visual and audial materials and aesthetizes the texts authentically.

Due to these reasons, Book of Responses is not only a poetry book project. This work, built on a conceptual structure, is a work that tries to deal with the production of poetry with a curatorial practice under a careful selection, rather than working on poetry only in a poetic and editorial sense. This project adds a new perspective to the traditional nazîre writing. It questions the relationship between word-sound-image and movement by making studies in different forms (audial-visual) instead of writing a poem in response to the main poem. In this way, it does not limit writing a nazîre with the act of writing. It pushes the limits of what kind of reproduction field a poem can open to us by using concepts such as inspiration-influence-mimesis– association and it explores the effects in other artistic fields. 

It traces the reproduction of tradition in the contemporary.

*A poem modeled after another poem in respect to both content and form. Nazîre is a poetry genre in Classical Ottoman poetry. It means a poem written by another poet in the same form, rhyme and meter. This tradition has passed into Turkish literature from Persian literature. The word comes from the Arabic word “equivalent”. Nazîre can be written to express the appreciation for a poem, to honor its poet, to make the poem shine or sometimes to surpass it. In Ottoman Poetry, the tradition of writing nazîre has been seen as a school for apprentice poets to learn the profession. Thus, new poets have learned to produce original works by developing themselves.